بایگانی دسته‌ی: ماموریت های پابجی موبایل

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت آرنا 50 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک دو نفر را با وسیله نارنجک از فاصله 18 متری یا….بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 10 تایر وسیله نقلیه پنچر کنید. 🏆در حالت کلاسیک مپ کاراکین 20 نفر را با اسلحه دسته های AR بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 6 نفر را با اسلحه […]

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک 8 نفر را با اسلحه mini14 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 8 نفر را با اسلحه vss بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 8 نفر را با اسلحه sks بکشید. 🏆تعداد 200 نفر را با اسلحه A3 AUG در حالت آرنا بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 1 بار برنده شوید در حالی که هلمت لول 3 […]

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک 12 نفر را با اسلحه M24 بکشید. 🏆در هر حالت دلخواه 6 نفر را با کلت بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را با اسلحه DP-28 بکشید. 🏆در حالی که جلیقه لول 3 دارید 1 بار در حالت کلاسیک برنده شوید. 🏆در حالت کلاسیک 8 نفر را با اسلحه kar98k بکشید. 🏆در […]

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک با هم تیمی خود مسافت 10000 متر با وسایل نقلیه طی کنید. 🏆در حالت power amor با دوستان خود 7 بار بازی کنید. 🏆با دوستان خودتان 10 مسابقه در حالت کلاسیک انجام دهید. 🏆با دوستان خودتان 10 مسابقه در حالت arena انجام دهید. 🏆در حالت کلاسیک 30 بار از انرژی زا استفاده […]

ترجمه ماموریت هفته هشتم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در حالت کلاسیک 2 نفر را از فاصله 18 متری با نارنجک بکشید. 🏆در حالت کلاسیک در 10 مسابقه تیرکمان بردارید. 🏆در حالت کلاسیک 10 تایر ماشین را پنچر کنید. 🏆6 نفر را با AWM بکشید. (در هر مودی) 🏆در حالت کلاسیک 10 عدد آدرنالین استفاده کنید. 🏆در حالت کلاسیک 3 نفر را از فاصله […]

ترجمه ماموریت هفته ششم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در حالت کلاسیک 30000 متر را با وسیله نقلیه طی کنید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ لیویک 6 نفر را با شاتگان بکشید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ لیویک 6 نفر را با شاتگان بکشید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ ارانگل 6 نفر را با شاتگان بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را با اسلحه […]

ترجمه ماموریت هفته هفتم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در حالت آرنا 30 بار پیروز شوید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ سنهوک 3 بار بر روی خانه های Paradise فرود بیاید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ میرامار 3 بار بر روی خانه های Prcado فرود بیاید. 🏆در حالت کلاسیک در مپ ارانگل 3 بار بر روی خانه های military base فرود بیاید. 🏆در حالت […]

ترجمه ماموریت هفته پنجم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در یک مسابقه کلاسیک برنده شوید در خالی که جلیقه لول 3 دارید. 🏆در حالت کلاسیک 20 نفر را با اسلحه DP-28 بکشید. 🏆در حالت کلاسیک 12 نفر را با اسلحه M249 بکشید. 🏆6 نفر را با کلت بکشید در هر حالت دلخواه. 🏆درحالت آرنا مجموعا 7500 واحد دمیج وارد کنید. 🏆در حالت کلاسیک 8 […]

ترجمه ماموریت هفته چهارم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆با دوستان خودتان 7 مسابقه در حالت Power Armor بازی کنید. 🏆با دوستان خودتان در 10 مسابقه کلاسیک انجام دهید. 🏆با دوستان خودتان 10 مسابقه arena انجام دهید. 🏆 10 مسابقه کلاسیک sickle بردارید. 🏆در مود کلاسیک 15 نفر را با اسلحه Vector بکشید. 🏆در مود کلاسیک با هم تیمی خودتان 10000 متر با ماشین […]

ترجمه ماموریت هفته دوم سیزن 17 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت سیزن 17

🏆در مود کلاسیک 24 نفر در خانه یا روی سقف خانه بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ میرامار بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ ارانگل بکشید. 🏆در مود کلاسیک 8 نفر را با اسلحه های Bolt Action در مپ […]

دلیل بازگشت وجه