بایگانی برچسب: هفته 7

ترجمه ماموریت های هفته هفتم سیزن 18 پابجی موبایل

ماموریت های سیزن 18 پابجی موبایل

🏆در حالت کلاسیک مپ لیویک 10 بار جز 10 نفر شوید 🏆در حالت کلاسیک مپ میرامار 20 بار جز 5 نفر شوید 🏆در حالت کلاسیک مپ کاراکین 20 بار جز 5 نفر شوید 🏆در حالت کلاسیک 20 کیل با Akm بگیرید 🏆در حالت آرنا 200 کیل با Akm بگیرید 🏆در حالت کلاسیک 60 ثانیه اول […]

ترجمه ماموریت های هفته 7 فصل 16

سیزن 16 پابجی موبایل

🏆درحالت کلاسیک 28 بار از Painkiller استفاده کنید. 🏆در حالت کلاسیک 60 ثانیه بعد فرود یک نفر بکشید. 🏆در حالت کلاسیک و در 5 مسابقه فلرگان پیدا کنید. 🏆درمود کلاسیک در مپ ارانگل سه بار بر روی خانه های Hospital فرود بیاید. 🏆درمود کلاسیک در مپ میرامار سه بار روی خانه های El pozo فرود […]

ماموریت هفته 7 فصل 9 پابجی موبایل

ماموریت فصل 9 پابجی موبایل

ترجمه ماموریت هفته هفتم فصل 9 پابجی موبایل